Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

ZAGADNIENIE IDEOLOGII W ŚWIETLE MATERIALIZMU HISTORYCZNEGO CZ. II

Ważne uzupełnienie przytoczonej powyżej tezy Marksa daje Engels w liście skierowanym do J. Blocha: „Według materialistycznego pojmowania dziejów momentem decydującym w historii w ostatniej instancji jest produkcja i reprodukcja rzeczywistego życia […] Położenie ekonomiczne jest podstawą, ale na bieg walk historycznych wywierają również wpływ, a w wielu wypadkach określają przeważnie ich formę, rozliczne motmenty nadbudowy: polityczne formy walki klasowej i jej wyniki – konstytucje, ustanowione po wygranej bitwie przez zwycięską klasę itp. – formy prawne i nawet odbicia wszystkich tych rzeczywistych walk w mózgach ich uczestników, teorie polityczne, prawne, filozoficzne, poglądy religijne […]”1. Engels daje tu ważny komentarz do tezy Marksa usiłując w ten sposób zapobiec jej mylnej, jednostronnej interpretacji. Podłoże materialne rozstrzyga o treści nadbudowy w „ostatniej instancji”, co nie znaczy jednak, jakoby elementy światopoglądowe nie posiadały w stosunku do tego podłoża pewnej względnej autonomii. Byłoby rzeczą niewłaściwą przy tłumaczeniu dowolnego fragmentu kultury ludzkiej odwoływać się natychmiast i bezpośrednio do bazy materialnej.

Dokładne wytyczenie dróg, które od podłoża materialnego, od środków i stosunków produkcji dóbr materialnych wiodą do określonej struktury ideologicznej, jest olbrzymim zadaniem materializmu historycznego, które w tej chwili nie może być jeszcze uznane za rozwiązane. Udało się je uzyskać w pewnych dziedzinach, w innych natomiast pracę należy uznać jedynie za rozpoczętą. Wiadomy jest ogólny kierunek, w którym należy szukać rozwiązania posługując się metodami materializmu dialektycznego, brak jednak jeszcze szczegółowego opracowania. Fakt ten stawia psychologię społeczną w trudnej sytuacji, gdyż w pewnych jej działach brak gotowych podstaw, opartych na materializmie historycznym. Toteż wywody psychologów, dotyczące szeregu kapitalnych problemów społecznych, muszą być w dużym stopniu tylko szkicowe i prowizoryczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.