Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Trafność pośrednia

Aby móc wykorzystać taki arkusz do uzyskania informacji oceniającej o stosunkowo wysokiej trafności treściowej ze względu na ocenę osiągnięć, musimy po prostu zaaranżować kilka rzeczywistych lub symulowanych sytuacji, w których każdy uczeń będzie miał dostateczną okazję do wykazania, że spełnia wymogi wszystkich celów. Gdy chodzi o umiejętność gry w siatkówkę, trzeba stworzyć każdemu uczniowi szansę zademonstrowania swego poziomu w zakresie wszystkich umiejętności specyficznych, wymienionych na arkuszu w rubryce celów. Musimy więc prowadzić obserwacje podczas kilku gier rzeczywistych lub w sytuacji symulowanej – np. tylko podczas serwowania czy przebijania piłki przez siatkę. Po zaprezentowaniu przez danego ucznia określonej umiejętności, wpisujemy w odpo- Arkusz realizacji wiedniej kratce arkusza przy jego nazwisku znaczek mówiący „wykonał” celów to… lub „nie wykonał”.

Podobną procedurą można się posłużyć w odniesieniu do zadań ze sfery poznawczej i emocjonalnej. Jeżeli np. chcesz sprawdzić programową i treściową trafność testu typu papier-olówek, który przygotowałeś na lekcję z zakresu nauk społecznych, musisz porównać zadania testowe ze swymi arkuszami realizacji celów. W ten sposób będziesz się mógł przekonać, czy: (1) Twoje zadania testowe są prawdziwą miarą tego, co określają’ cele, i czy (2) zadania te stanowią reprezentatywną próbkę wszystkich celów z zachowaniem równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami jednostki lekcyjnej.

Cele emocjonalne również można przedstawić na arkuszu i posłużyć się nim do sprawdzenia programowej i treściowej trafności informacji, na których opieramy swą ocenę osiągnięć uczniów w zakresie tychże celów. Zebranie tych informacji obejmuje jednak częstokroć coś więcej niż tylko obliczenie wyników testów typu papier-olówek, czy wystawienie stopni za wyznaczone zadania: nie zawsze też można się ograniczyć do obserwacji osiągnięć uczniów w naturalnych bądź symulowanych sytuacjach. Z niektórymi metodami gromadzenia danych o charakterze oceniającym zapoznamy się w dalszej części tego rozdziału.

Trafność pośrednia. Trafność (adekwatność) informacji zebranych w celu sformułowania ocen i podjęcia decyzji dotyczących naszych uczniów nie zawsze można określić przez ich bezpośrednie porównanie z wyliczonymi na arkuszu celami dydaktycznymi. Czasem te oceny i decyzje odnoszą 236 się do przyszłych postępów. W takich wypadkach chcemy się zorientować. w jakim stopniu posiadane przez nas informacje (niezależnie od ich rodzaju) o naszych uczniach są trafne z punktu widzenia dokładnych prognoz, co do ich przypuszczalnych przyszłych osiągnięć mierzonych względem jakiegoś kryterium.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.