Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Techniki eksperymentalne o cechach mieszanych – kontynuacja

Ten charakter posiada metoda badań określona mianem metody klinicznej. Stosuje się ją często w celu poznawania osobowości dzieci. Do badania procesów poznawczych u dzieci wprowadził tę metodę J. P i a g e t. Cechą charakterystyczną badań Piageta, prowadzonych metodą kliniczną, jest dostosowanie pytań do poziomu dziecka i do odpowiedzi, które ono już dało. Eksperymentator nie poprzestaje na rejestracji odpowiedzi, ale prosi o ich uzasadnienie. Modyfikując zaś pytanie oraz sytuację eksperymentalną, bada zarówno istotną treść odpowiedzi, jak i ich stałość. Taką technikę badania cechuje brak charakterystycznej dla większości eksperymentów psychologicznych stereotypowości przy powtarzaniu badania z różnymi dziećmi. (Bliższe szczegóły o badaniach Piageta – w dalszych rozdziałach).

Na specjalne wyodrębnienie zasługują badania, w których dostarcza się dzieciom, a częściej młodzieży, jakiś pisany tekst i prosi się o pisemne wypowiedzi. Wchodzą tu w grę przede wszystkim rozmaite ankiety41, kwestionariusze, inwentarze, skale postaw czy ocen. Zadaniem badanego dziecka jest odpowiedzieć na postawione pytanie (niekiedy wybierając jedną z podanych odpowiedzi), wyrazić zgodę lub niezgodę z podanymi twierdzeniami, dokonać wyboru twierdzenia najbliższego prawdy czy też własnej opinii „itp. Zadanie to sprowadza się bardzo często do odpowiedzi „tak” lub „nie” albo-postawienia ustalonego znaku przy tej spośród gotowych odpowiedzi, którą dziecko wybiera.

Metodą, przy zastosowaniu której badany ma możność dania szerszej odpowiedzi na postawione pytanie, nie przewidywanej z reguły w ankietach, jest metoda wypracowań42. Eksperymentator podaje tu jedynie temat, ewentualnie z komentarzami. Dzieci (czy młodzież) mogą rozwinąć go w sposób dowolny, krócej lub dłużej, podając motywy, które doprowadzają je do wyrażanego stanowiska, bądź przemawiającą za nim argumentację.

Czynnikiem wpływającym na dobór techniki badawczej jest – oprócz badanego problemu – wiek dziecka. Ilustrację zależności stosowanej metody od wieku dzieci stanowią badania opisywane w rozdziałach poświęconych poszczególnym okresom rozwojowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.