Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

ROZWÓJ SZEŚCIOLETNICH BLIŹNIĄT DWUJAJOWYCH Z DYSLALIĄ

– Terapia w istotny sposób uzupełniła terapię logopedyczną, ułatwiła kontakt i pracę z badanymi dziećmi.

– Pozytywnie wpłynęła na rozwój słownika czynnego i biernego oraz pośrednio na sprawność aparatu artykulacyjnego.

Muzyka to, jak wyjaśnia Słownik Wyrazów Obcych, „sztuka układania dźwięków w kompozycje (utwory) i wykonywania tych kompozycji na instrumentach muzycznych lub głosem ludzkim”. Ale – jak mówi poeta – „wszystko – jak raz ktoś orzekł – muzyczne ma podłoże”. Powstała więc dziedzina psychoterapii, w której wykorzystuje się tę sztukę komponowania i wykonywania utworów muzycznych. Nazywamy ją muzykoterapią.

W procesie zbierania doświadczeń okazało się, że muzyka doskonale wspomaga działanie leków, zmienia procesy fizjologiczne, ułatwia kontakt terapeuty z pacjentem, aktywizuje procesy poznawcze, pamięć, wyobraźnię, ułatwia projekcję uczuć. (…)

Terapia Musica Medica w istotny sposób uzupełniła terapię logopedyczną. Jej zastosowanie znacznie ułatwiło mi kontakt oraz pracę z badanymi dziećmi. Zaobserwowałam to zwłaszcza na przykładzie Filipa. Jego niechęć do zajęć w zasadzie uniemożliwiała efektywną pracę. Seanse akus- tyczno-wibracyjne zmieniły jego negatywne nastawienie do ćwiczeń logopedycznych, co znacząco wpłynęło na jakość pracy i uzyskiwane wyniki.

Z wyników przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że zastosowana terapia akustyczno-wibracyjna miała zdecydowanie pozytywny wpływ na:

– rozwój słownika biernego i czynnego (ocena jednostek znaczących):

– sprawność aparatu artykulacyjnego (pośrednio).

– Mniejszy, choć również pozytywny, wpływ terapia miała na:

– konstruowanie dłuższych wypowiedzi:

– poprawność artykulacji zaburzonych dźwięków mowy – pośrednio – (ocena jednostek elementarnych):

– budowę aparatu artykulacyjnego (pośrednio).

– Terapia Musica Medica nie miała żadnego wpływu na:

– rozwój dialogu:

– poprawność użycia form fleksyjnych:

– prawidłowe dokonywanie operacji słowotwórczych:

– właściwy przebieg czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy:

– działanie słuchu fonematycznego:

– funkcjonowanie kinestezji artykulacyjnej.

Z wyników badań wynika też, że zastosowana terapia w różny sposób i w niejednakowym stopniu wpłynęła na poprawę mowy każdego z bliźniąt. Tylko w jednym rodzaju badania rodzeństwo uzyskało ten sam wynik – w ocenie jednostek znaczących (wyrazów). W pozostałych kategoriach dzieci otrzymały różne noty.

Na podstawie zebranych danych doszłam do wniosku, że terapia akus- tyczno-wibracyjna Musica Medica może być stosowana w terapii logopedycznej jako istotny czynnik wspomagający i uzupełniający. Znacznie ułatwia kontakt i pracę z pacjentem, urozmaica ćwiczenia logopedyczne, pozytywnie wpływa na jakość pracy i uzyskiwane efekty. Terapia ta nie może jednak zastępować terapii logopedycznej, gdyż tylko w niewielkim stopniu wpływa na rozwój mowy, poprawność artykulacji poszczególnych głosek, budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

Moim zdaniem z uwagi na właściwości psychoterapeutyczne muzyki można spróbować zastosować terapię Musica Medica w usprawnianiu mowy jąkających się. Natomiast ze względu na pozytywną ocenę wpływu terapii na rozwój słownika, zarówno biernego, jak i czynnego, omawiana terapia mogłaby zostać zastosowana w nauce mowy ojczystej lub języka obcego. W tym ostatnim przypadku repertuar musiałby obejmować utwory muzyczne z tekstem słownym w wybranym języku.

WPŁYW TERAPII MUSICA MEDICA NA PRACĘ LOGOPEDYCZNĄ Z DZIEĆMI Z DYSLALIĄ

Grupę kontrolną i badawczą stanowiło sześcioro 7-letnich dzieci ze stwierdzoną dyslalią. Oddziaływanie muzykoterapeutyczne trwało 4 miesiące i zawsze poprzedzało właściwe zajęcia logopedyczne.

Zastosowano „Całościowe Badanie Logopedyczne” D. Emiluty-Rozyi oraz „Materiał obrazkowy do badania słuchu fonematycznego i kinestezji artykulacyjnej” I. Styczek. Mowa, podobnie jak muzyka, jest zbudowana z dźwięków. Organizmy żywe jeszcze przed pojawieniem się człowieka używały dźwięków, żeby coś wyrazić, przekazać. Drogą ewolucji pojedyncze brzmienia przerodziły się w słowa. Obecnie mowa jest podstawowym kanałem porozumiewania się ludzi. Za pomocą muzyki również można coś przekazać, o czym codziennie przekonują nas kompozytorzy, muzycy i piosenkarze. Muzyka jest nam niemal tak bliska, jak mowa. Słuchając ulubionych utworów czy piosenek, odpoczywamy, bawimy się lub wykonujemy codzienne czynności. Czym byłoby nasze życie bez muzyki? (…)

W pracy posłużyłam się metodą muzykoterapii, jaką jest Musica Medica. Jest to metoda leczenia muzyką, którą organizm ludzki odbiera dwoma zmysłami: słuchem i dotykiem. Metoda ta znalazła już zastosowanie w medycynie, ale nadal są prowadzone badania nad jej przydatnością dla pedagogiki specjalnej. (…)

Na podstawie obserwacji dzieci w trakcie prowadzenia terapii i po dokonaniu badań stwierdzam, że seanse akustyczno-wibracyjne wpłynęły w sposób pośredni na poprawę artykulacji zaburzonych głosek, szczególnie u Mateusza i Patryka M., którzy mieli trudności z koncentracją uwagi. Ponieważ muzyka ma działanie uspokajające, terapia w pewnym stopniu ułatwiła mi pracę z tymi chłopcami. Dzięki seansom wyciszali się i pozytywnie nastawiali do zajęć, a ich zdolność koncentracji na ćwiczeniach wydłużyła się. W związku z tym praca nad poprawną artykulacją dawała lepsze efekty. Mimo to większy procent poprawy artykulacji u tych dzieci przypisuję intensywnej pracy logopedycznej. Zastosowanie terapii Musica Medica było także sposobem uatrakcyjnienia zajęć logopedycznych.

Analiza wyników wykazuje, że u dzieci poddawanych działaniu terapii zwiększył się zasób słownika czynnego i biernego. Doszłam do wniosku, iż częste słuchanie lub śpiewanie przez dzieci piosenek wykorzystywanych w terapii przyczyniło się do przyswojenia przez nie nowych słów, nie znanych im wcześniej.

W trakcie seansów dostrzegłam również możliwość zastosowania aparatury Musica Medica przy ćwiczeniach fonacyjnych, ponieważ dziecko słuchając muzyki, może śpiewać lub wokalizować niektóre melodie i tym samym ćwiczyć większe lub mniejsze natężenie głosu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.