Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Rezultaty po zastosowaniu Música Medica

Duża poprawa w rozumieniu formy dokonanej i niedokonanej czasowników: znaczący wzrost spontaniczności w wypowiedziach dzieci. Uważam, że muzyka stanowi swoisty rodzaj mowy, a dźwięki są jej słowami, gdyż jest ona przepełniona sensem, znaczeniem, pięknem i uczuciem. Pragnę wykazać, że muzyka może wyzwolić nowe możliwości rozwojowe dzieci słabo słyszących. Wpływa korzystnie na rozwój kompetencji językowych dzieci z wadą słuchu tak, by dzięki umiejętności porozumiewania się werbalnego mogły rozwijać się prawidłowo, komunikować bez ograniczeń, a także, aby miały możliwości i pragnienie samorealizacji i twórczej aktywności. Muzyka wyostrza sposób postrzegania świata, a odbieranie cech akustycznych zjawisk jest jednym z podstawowych, bardzo istotnych ćwiczeń w terapii dziecka z wadą słuchu. Surdopedagog „uczy” dziecko świata dźwięków, ich interpretacji i znaczenia. Natomiast kształcenie umiejętności spostrzegania dźwięków i ich cech właśnie poprzez słuchanie muzyki oraz odczuwanie jej wibracji jest niezwykle efektywne i ma ogromne znaczenie terapeutyczne, (…)

Na podstawie wyników przeprowadzonych przeze mnie badań mogę stwierdzić, że u każdego dziecka z grupy badawczej nastąpił znaczący postęp w rozumieniu formy dokonanej i niedokonanej czasowników (o 54%). Wzrost liczby prawidłowo udzielanych odpowiedzi nie ma charakteru liniowego, czyli polepszenie wyników testu pierwszego i drugiego (o 16,7%) oraz drugiego i trzeciego (o 37,9%) nie jest jednakowe, pomimo identycznych przedziałów czasowych pomiędzy kolejnymi badaniami. Można więc zauważyć, że im dłużej trwała terapia, tym szybsze były jej efekty. (…)

Muzykoterapia Musica Medica wykorzystująca swoistą strukturę muzyki oraz mająca moc wywoływania stymulacji polisensorycznej czyni ją wyjątkowym i unikalnym środkiem leczniczym. Potwierdziły to między innymi przeprowadzone przeze mnie badania, które wykazały słuszność założonych hipotez. Z czasem sesje terapeutyczne stawały się „zastrzykiem” energetyzującym dzieci poddane terapii. Wyrażało się to między innymi wzrostem spontaniczności wypowiedzi oraz większą aktywnością werbalną. Ponadto badania wykazały, iż Musica Medica w dużym stopniu wpłynęła na rozwój umiejętności rozumienia czasowników w formie dokonanej i niedokonanej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.