Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I SPOŁECZEŃSTWO POSTINDUSTRIALNE

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w połowie XVIII w. w Anglii. Wynalezienie maszyn, w szczególności silnika parowego, znacznie zwiększyło zasoby energii potrzebne do produkcji gospodarczej. To nowe źródło energii umożliwiło przejście od chałupnictwa do produkcji przemysłowej.

O ile we wcześniejszym okresie gospodarka była nastawiona na produkcję surowców, z których ludzie wytwarzali wyroby gotowe, o tyle fabryki stworzyły warunki do produkcji wyrobów gotowych na szeroką skalę. W fabrykach okazało się, że specjalizacja pracy jest bardziej skuteczna niż wytwarzanie przez pojedynczego pracownika jednego produktu od początku do końca. Specjalizacja doprowadziła do ogólnego wzrostu wydajności, ale osłabiła potrzebę rozwijania przez pracownika umiejętności wymaganych we wcześniejszym okresie. Wyposażenie i struktura organizacyjna fabryki pozwoliła na produkcję masową dóbr.

Większa wydajność produkcji, jaka była skutkiem rewolucji przemysłowej, zmieniła oblicze społeczeństwa. Podniósł się ogólny standard życia, ale pogłębiły się nierówności ekonomiczne. Rozwój technologii znów w istotny sposób zmienił strukturę gospodarczą i społeczną społeczeństwa.

Szybki rozwój społeczeństwa przemysłowego nastąpił w XIX, a zwłaszcza w XX w. Nowe technologie zapewniły dostęp do jeszcze bogatszych źródeł energii potrzebnej do produkcji i dystrybucji. Wyłonienie się społeczeństwa post- industrialnego, w którym główną gałęzią gospodarki jest raczej produkcja informacji i usług niż dóbr materialnych (patrz rozdz. 4), ponownie przeobraziło gospodarkę.

Wraz z upadkiem fabryk zmniejszyło się znaczenie wielkich miast, w których je zbudowano. Dla przedsiębiorstw zajmujących się informacją i usługami lokalizacja nie jest tak istotna. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych wiele przedsiębiorstw przeniosło się na przedmieścia lub porzuciło zurbanizowaną Północ i ulokowało swe siedziby na Południu i w regionie południowo-zachodnim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.