Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

REMINISCENCJA – OPIS

W wielu przedstawionych dotychczas badaniach, zwłaszcza w badaniach nad hamowaniem proaktywnym i retroaktywnym, stwierdzano zakłócenie pamięci wyuczonego materiału, mierzonej nawet po bardzo krótkiej przerwie. Główną przyczyną tego zjawiska jest proaktywna i retroaktywna interferencja. Stałe współzawodnictwo materiału, którego uczymy się, z istniejącymi już nawykami oraz z tymi, które tworzą się po jego wyuczeniu, zmniejsza w dużym stopniu efektywność uczenia się. Bardziej dokładna analiza wyników uzyskanych w badaniach nad hamowaniem retroaktywnym i proaktywnym wykazuje, że nie tylko w grupie eksperymentalnej efekty uczenia są obniżone w stosunku do wyników uzyskanych w grupie kontrolnej. Również w grupie kontrolnej można zaobserwować pewne upośledzenie rozpoznawania czy reprodukcji, porównując stopień opanowania materiału w ostatniej próbie podczas uczenia się go z wynikami uzyskanymi po pewnym czasie w pomiarze jego efektów. Istnieją podstawy do przypuszczenia, że zapominanie występujące w tym przypadku również wywołane jest czynnościami, jakie osoba ucząca się wykonuje w przerwie między zakończeniem uczenia się a pomiarem jego efektów. W tym okresie bowiem nie umiemy wytworzyć stanu zupełnej nieaktywności, osoba badana zaś zawsze coś w tym czasie myli, przeżywa, widzi i słyszy. Wszystko to wywiera wpływ na rezultaty pomiaru. Zapominanie jest zjawiskiem powszechnie spotykanym, w dużej mierze spowodowanym czynnikami działającymi w przerwie między zakończeniem uczenia się a pomiarem jego efektów. W związku z tym nasuwa się pytanie, czym można wyjaśnić podwyższenie wyników stwierdzane niekiedy w pomiarze efektów uczenia się, dokonywanym po upływie pewnego czasu od zakończenia uczenia się? Takie zjawisko po raz pierwszy stwierdził Bal- lard w 1913 r. badając stopień zapamiętania wyuczonego wiersza w różnych odstępach czasu od momentu jego wyuczenia się. Przekonał się on, że zamiast .oczekiwanego, na podstawie wyników innych badań, zmniejszania się w miarę upływu czasu ilości zapamiętanego materiału, reprodukcja wyuczonego wiersza była bardziej dokładna po jednym łub dwóch dniach niż bezpośrednio po jego wyuczeniu się. Krzywa zapominania, którą wykreślił na podstawie uzyskanych wyników, nie opadła od razu, jak to zazwyczaj przedstawiano, lecz początkowo podnosiła się. Zjawisku temu Ballard nadał nazwę reminiscencji. Typową krzywą obrazującą reminiscencję przedstawia rys. 52. Na krzywej tej 100% oznacza stopień opanowania materiału przed przerwą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.