Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Podział części przedmiotu według Twardowskiego – kontynuacja

Jeśli idzie o składniki formalne przedmiotu – Twardowski wymienia dwie grupy. Po pierwsze, są to stosunki zachodzące między przedmiotem jako całością a jego częściami, po drugie – stosunki zachodzące między składnikami całości. Odpowiednio składniki te nazywają się pierwszo- i drugorzędnymi. Pierwsze są relacjami, których jeden człon stanowi całość przedmiotu, drugi zaś jego część: drugie natomiast stanowią relacje, których obydwoma członami są części. Podobnie jak wśród składników materialnych, istnieje hierarchia składników formalnych, przy czym wobec materialnych mówi się o rzędach, wobec formalnych o szczeblach.

Wyróżnionymi składnikami formalnymi przedmiotu są stosunki zachodzące między całością a częściami, a więc pierwszorzędne składniki formalne. Stosunki te są – ze stanowiska całości – zawieraniem czy posiadaniem części, ze stanowiska części – składaniem się na całość. Stosunek, jaki zachodzi między częścią a całością i polega na tym, że część przysługuje całości, nazywa Twardowski jej własnością (Eigenschaft). Własnością więc nazwana zostaje nie część przedmiotu w sensie członu relacji posiadania (tego, po posiadane), lecz sama ta relacja, której jednym członem jest część przedmiotu, drugim zaś przedmiot jako całość. Aby uniknąć dwuznaczności, Twardowski proponuje używać słowa „własność” tylko na oznaczenie stosunku, w jakim całość pozostaje do swych części, natomiast na oznaczenie członu tego stosunku, mianowicie części, proponuje określenie „część metafizyczna” albo „właściwość” (Beschaffenheit). Odróżnienie to wydaje się szczególnie ważne zwłaszcza wtedy, gdy uprzytomni- my sobie, że niejednokrotnie niedorzecznością byłoby nazywać części przedmiotu jego własnościami: np. noga stołu nie jest jego własnością ani też barwa – częścią. Słusznie więc oponuje Twardowski przeciw nazywaniu części przedmiotu jego własnościami. „Nie można regimentu albo żołnierza nazwać własnością wojska, minuty własnością godziny: tylko barwę, rozciągłość, ciężar itp. można w tym sensie określić jako własności” 2S.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.