Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Podobieństwo materiałów i bodźców

W badaniach poszukujących zależności hamowania proaktywnego od podobieństwa obu kolejno wyuczonych materiałów, cechy ich podobieństwa zmieniano analogicznie jak w badaniach nad transferem. Pozostawiano w obu materiałach te same reakcje, natomiast w materiale testowym stosowano bodźce w różnym stopniu podobne do bodźców początkowych lub stosowano w obu materiałach te same bodźce, zmieniając natomiast stopień podobieństwa reakcji.

Podobieństwo bodźców. Ponieważ transfer jest jednym z główr- nych czynników oddziałujących na hamowanie proaktywne, przeto – zgodnie z wynikami badań referowanych w poprzednim rozdziale – podobieństwo bodźców w dużym stopniu powinno decydować o wielkości hamowania proaktywnego.

Uzyskane wyniki wykazały zależność zbliżonej do obserwowanej w badaniach nad transferem. Mianowicie, że hamowanie proaktywne zależy od podobieństwa bodźców kolejno uczcnych materiałów. Do analogicznych wniosków upoważniają wyniki uzyskane przez Blankenship i Whitely (1941), Bugelskiego (1942), Honston (1967), Underwooda (1944).

Podobieństwo reakcji. Dopatrując się pewnej analogii pomiędzy wynikami badań nad transferem i nad hamowaniem proaktywnym możemy sądzić, że w wypadkach, gdy w obu kolejno uczonych materiałach działają te same bodźce, a osoby badane uczą się nowych na nie reakcji, w różnym stopniu do siebie podobnych, to hamowanie proaktywne będzie tym większe, im bardziej zróżnicowane będą te reakcje. Przy zwiększeniu ich podobieństwa hamowanie proaktywne powinno maleć przekształcając się w proaktywne ułatwienie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.