Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

Małe dziecko nie tylko odtwarza w swym działaniu rozmaite składniki przedmiotowe i społeczne otaczającej rzeczywistości, lecz także po dziecięcemu je przekształca zgodnie z własnym doświadczeniem i możliwościami rozwojowymi. Wytwory dźiecka powstające w toku takich czynności zabawowych, jak rysowanie, lepienie lub wycinanie, tj. czynności o charakterze manipulacyjno-konstrukcyjnym, mają często walory estetyczne i stanowią ekspresję przeżyć ich autorów i twórców. Dlatego ten typ działalności dziecka nazywany jest twórczością a r t y s f y c z – ną – mimo że nie wszystkie wytwory dziecięce są oryginalne i ładne.

Najwcześniejszą formą takiego działania jest t w órc zość ry sun- kowa dzieci, którą zaczęto badać w psychologii już z końcem XIX w. W licznych pracach na temat rozwoju rysunków dzieci zajmowano się ta kimi zagadnieniami, jak: ustalenie najbardziej popularnych tematów w ry sunkach zależnie od płci. i wieku, związek między sposobem rysowani a poziomem rozwoju umysłowego dziecka oraz określanie etapów i prawidłowości, przez które przechodzi dziecko w’rozwoju swej twórczości 1 rysunkowej.

Pierwszym polskim psychologiem, który podjął szeroko zakrojone badania w tej dziedzinie, był Stefan S z u m a n. W swej cennej monografii pt. Sztuka dziecka (1927) wykazał, iż dziecko w swych rysunkach odtwarza nie tyle to, co widzi, ile to, co wie o świecie. Na podstawie wewnętrznego modelu rzeczywistości i raczej silnie uproszczonego wyobrażenia o różnych przedmiotach i zjawiskach dziecko konstruuje własne, przeobrażone ich schematy. W miarę ogólnego rozwoju psychicznego i rozszerzania Się wiedzy dziecka o świecie, wzbogaca się także schemat rzeczy przedstawionych na rysunku. Rozwój rysunków przechodzi zatem trzy fazy: 1) stadium bazgrania, w którym ów schemat dopiero się kształtuje, 2) stadium schematu udoskonalonego, czyli ideó- plastyki oraz 3) stadium fizjoplastyki, w którym dziecko próbuje kopiować naturę i modele zewnętrzne. Powyższe stadia odnoszą się poniekąd również , do .innych form twórczości plastycznej dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.