Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Piaget a Maslow

Wymienieni wyżej teoretycy podzielają pogląd, iż wiedza stanowi organizację hierarchiczną. Piaget i Gagné są zgodnie przekonani o istnieniu naturalnego uporządkowania, które dokonuje się w miarę tego, jak coraz bardziej wzbogacone doświadczenie środowiskowe wiąże zorganizowane systemy w systemy nowe, bardziej skoordynowane i zintegrowane. Według Piageta proces ten znajduje swe odbicie w kolejnych stadiach rozwoju zachowania poznawczego. Według Gagné’a ów naturalny proces podporządkowania przejawia się w pewnej ustalonej przez niego hierarchii typów uczenia się, z których każdy wymaga spełnienia nieco różnych warunków. Dla Blooma, Krathwohla i Harrowa owo naturalne uporządkowanie następuje w wyniku przechodzenia od prostych do złożonych celów kształcenia. Warto odnotować, że wszystkie systemy uwzględniają przechodzenie od zachowań głównie odruchowych do zdecydowanie rozumowych.

Głównym wspólnym wątkiem koncepcji Piageta i Maslowa – oczywiście poza przyjęciem hierarchicznego uporządkowania zjawisk – jest istota zadań, jakie jednostka musi „rozwiązywać” w pewnej ustalonej kolejności. Zarówno Piaget, jak i Maslow mówią o człowieku jak o istocie, która nieustannie i aktywnie uczestniczy w procesie „stawania się”, obydwaj też uważają, że proces ten rozpoczyna się od zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. Co więcej, obydwaj zgodni są też co do tego, że przechodzenie na wyższe poziomy rozwoju nie może się dokonywać w sposób należyty dopóty, dopóki potrzeby z niższych poziomów nie zostaną właściwie zaspokojone w drodze doświadczenia.

W moim przekonaniu istotne jest to, że: 1) zarówno Piaget, jak i Maslow uważają, iż potencjał rozwojowy człowieka jest w zasadzie nieograniczony (układy hierarchiczne pozostają otwarte): 2) istota stworzonych przez nich systemów jest w swych podstawach zbieżna. Łączą oni rozwój emocjonalny z rozwojem poznawczym: jak przekonaliśmy się w poprzednich rozdziałach, nie sposób tych dwóch rzeczy tak naprawdę rozdzielić, chyba że w sensie abstrakcyjnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.