Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Badania Twardowskiego – kontynuacja

W sądzie oprócz łączenia, zestawiania czy jednoczenia przedstawień występuje jeszcze istotny czynnik dodatkowy, zwany przekonaniem - i ten stanowi o różnicy gatunkowej sądu jako zjawiska odrębnego.…

Wnioski J. A. Klimowa

Na czym polegają te właściwości? J. A. Klimów zauważył, podobnie jak N. S. Lejtes, który wcześniej badał najlepszych uczniów klas wyższych (1960 a), że jednostki różniące się właś ciwościami układu…

Zastosowanie czynników skośnych

Należy tu wspomnieć jeszcze o jednym zagadnieniu, które budzi pewne kontrowersje wśród zwolenników analizy czynnikowej, a mianowicie o rozróżnieniu między ortogonalnym (prostopadłym) a skośnym…

Zachowanie dzieci w grupie w warunkach naturalnych

Szczegółowe badania, prowadzone zarówno metodą obserwacji zachowania się dzieci w grupie w warunkach naturalnych, jak też metodami eksperymentu sytuacyjnego i technikami socjometrycznymi (te ostatnie…

Automatyzacja produkcji

Według danych członka Akademii Nauk S. G. Strumilina, w 1954 r. w przemyśle maszynowym i włókienniczym pracowało 48% ogółu robotników. Nie licząc rolnictwa, są to najbardziej masowe gałęzie…

Krytyka stanowiska Piageta – dalszy opis

W pracach podsumowujących olbrzymi dorobek empiryczny dwu dzie- Sięcioleci stwierdza się'-jak to czyni na przykład W. W. Dawydow-"» iż „przy istotnej zmianie treści nauczania przejście do poziomu…

Efektywne wychowanie

Przypuszczam, że przyjęcie koncepcji poznawczej pozwala precyzyjniej i jaśniej sformułować naczelne cele wychowania. Jest to hipoteza, ponieważ niewielu, poza J. Brunerem, próbowało wykorzystać tę…

Sposób na poziom stabilizacji wprawy

Rozpatrując czynniki motywacyjne (patrz rozd. 6, s. 141) zwracaliśmy uwagę na względną wartość podniet. Wartość ich wyraża się między innymi w większym lub mniejszym ich wpływie jako wzmocnień w…

POGLĄDY MOWRERA CZ. II

Uczenie się w drugiej fazie jest uczeniem się rozwiązań. Osobnik rozwiązuje problem polegający na znalezieniu sposobu uwolnienia się od lęku. Uczy się on warunkowych reakcji instrumentalnych,…

LUDZIE SPOŁECZNIE WYBITNI CZ. II

Dzięki zastosowaniu bardziej dokładnych obliczeń stwierdzono, że okresy sukcesów zaczynają się później. Na przykład1, porównanie rozkładu wieku niewielkiej liczby kandydatów na prezydentów, którzy…