JAK ZAPEWNIĆ SOBIE WSPARCIE?

W tej sprawie masz zapewne bardzo słabą wyobraźnię, ponieważ – jak przypuszczam – rzadko kiedy ktoś Cię rozumnie wspierał. Teoretycznie wiemy, że od tego mamy przyjaciół, ukochanych czy rodziców, żeby byli gotowi pomóc, podbudować, dodać otuchy. W praktyce bywa z tym bardzo różnie. Zawsze zazdrościłam ludziom, których najbliżsi poczuwali się do towarzyszenia im w trudnych sytuacjach: chodzili z nimi do dentysty, tkwili na korytarzu podczas egzaminów – im trudniejszy moment, tym większą otaczali troską i życzliwością.

Czytaj dalej JAK ZAPEWNIĆ SOBIE WSPARCIE?

OPRÓCZ AFIRMACJI

Uważam, że afirmacje są najskuteczniejszą z ’’domowych” – nie wymagających pomocy psychoterapeuty -metod przekształcania swojego myślenia, a w ślad za nim i życia. Ale chcę krótko powiedzieć też o innych sposobach, bo może akurat któryś z nich Ci się przyda. Pierwszy to chwalić siebie samego. Po raz kolejny namawiam do tego, żeby brać przykład z dzieci. Często podsłuchuję własne i nieraz zdarza mi się słyszeć podniecony szept: ’’Udało się! Udało!” albo ”Ale mi fajnie wyszło!”.

Czytaj dalej OPRÓCZ AFIRMACJI

Przedłużenie sprawności fizycznej i umysłowej człowieka

Wyniki badań obejmujących wszystkie grupy (dane przytoczone powyżej odnoszą się do grup skrajnych) wskazują na wyraźny związek między typem schematu starości a sposobem, „stylem”, zachowania, a również i odpornością psychiczną. Nastawienie lękowe bowiem, zwłaszcza utrzymujące się długotrwale, wydatnie obniża zdolność zorganizowanego i sprawnego działania w warunkach sytuacji trudnej.

Czytaj dalej Przedłużenie sprawności fizycznej i umysłowej człowieka

Trafność pośrednia

Aby móc wykorzystać taki arkusz do uzyskania informacji oceniającej o stosunkowo wysokiej trafności treściowej ze względu na ocenę osiągnięć, musimy po prostu zaaranżować kilka rzeczywistych lub symulowanych sytuacji, w których każdy uczeń będzie miał dostateczną okazję do wykazania, że spełnia wymogi wszystkich celów. Gdy chodzi o umiejętność gry w siatkówkę, trzeba stworzyć każdemu uczniowi szansę zademonstrowania swego poziomu w zakresie wszystkich umiejętności specyficznych, wymienionych na arkuszu w rubryce celów. Musimy więc prowadzić obserwacje podczas kilku gier rzeczywistych lub w sytuacji symulowanej – np. tylko podczas serwowania czy przebijania piłki przez siatkę. Po zaprezentowaniu przez danego ucznia określonej umiejętności, wpisujemy w odpo- Arkusz realizacji wiedniej kratce arkusza przy jego nazwisku znaczek mówiący „wykonał” celów to… lub „nie wykonał”.

Czytaj dalej Trafność pośrednia

Wiek niemowlęcy

Psychologia okresu wczesnego dzieciństwa przechodziła nie tak dawno temu, bo w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych naszego stulecia, pewien kryzys, wynikający, być może, ż przekonania, iż najważniejsze fakty dotyczące pierwszych stadiów rozwoju psychicznego zostały już odkryte. Niechęć do podejmowania badań nad niemowlętami mogła wynikać również stąd, że eksperymenty nad uczeniem się i warunkowaniem, a także nad sprawnością sensoryczną noworodka i małego dziecka przynosiły niejednolite, czasami wręcz rozbieżne rezultaty. Inna przyczyna to trudności techniczne: niełatwy dostęp do materiału badań, bo przecież niewielka tylko liczba niemowląt oddawana jest do żłobków lub innych instytucji opiekuńczych, gdzie można je obserwować, jakkolwiek taka sytuacja zmienia poniekąd naturalne warunki życiowe, i zachowanie tych dzieci. Kryzys ów nie trwał jednak długo i w ostatnich dwudziestu latach zauważa się wzmożone zainteresowanie psychologów rozwojem małego dziecka. Okazało się bowiem, że badania nad początkami ontogenezy u człowieka mają duże znaczenie nie tylko dla głębszego poznania biegu życia ludzkiego, lecz także dla rozwiązania wielu problemów teoretycznych, żeby wymienić tu przykładowo zagadnienie nabywania wczesnych doświadczeń, genezy osobowości czy też czynników socjalizacji istoty ludzkiej. Należy też nadmienić, że nowoczesne środki techniczne umożliwiają weryfikację wielu twierdzeń i hipotez, których niepewność lub sprzeczność eliminuje się dzięki bardziej precyzyjnym, niż w dawniejszych badaniach, narzędziom pomiaru.

Czytaj dalej Wiek niemowlęcy

Standard obowiązujący w modzie

W związku z tym, co stwierdziliśmy powyżej, pozostaje fakt, że jak powszechnie wiadomo, osoby stosujące się do mody, i to zwłaszcza w sposób przesadny, tak iż zwracają przez to na siebie uwagę, to ludzie, których stosunek do społeczeństwa jest w pewnym sensie luźny, ludzie, w stosunku do których społeczeństwo niekiedy dokonuje „ostracyzmu”, którym przypisuje się brak moralności i których wyklucza się z „dobrego towarzystwa”. Tyczyło się to np. do niedawna aktorów, którym społeczeństwo darowywało pewną ekscentryczność, których jednak traktowało często jak niepełnowartościowych obywateli.

Czytaj dalej Standard obowiązujący w modzie

Podobieństwo materiałów i bodźców

W badaniach poszukujących zależności hamowania proaktywnego od podobieństwa obu kolejno wyuczonych materiałów, cechy ich podobieństwa zmieniano analogicznie jak w badaniach nad transferem. Pozostawiano w obu materiałach te same reakcje, natomiast w materiale testowym stosowano bodźce w różnym stopniu podobne do bodźców początkowych lub stosowano w obu materiałach te same bodźce, zmieniając natomiast stopień podobieństwa reakcji.

Czytaj dalej Podobieństwo materiałów i bodźców

Strategia prób i błędów

Z problematyką rozwoju rozumowania dzieci wiąże się także zagadnienie strategii, stosowanej przez dzieci w toku rozwiązywania zadań. Różnorodne strategie można obserwować zarówno w sytuacjach naturalnych, np. podczas zabaw konstrukcyjnych, jak też w warunkach eksperymentalnych. Metodą przydatną do tego celu jest eksperyment układu J. L i n h a r t aI8, nazwany przez niego testem Domino. Zadaniem dziecka jest ułożenie 4 klocków, oznaczonych kolorami, w kolejności określonej zasadą, którą dziecko musi samo wykryć. Dziecko układa 12 zestawów jednorodnych, co pozwala na zbadanie przebiegu uczenia się i wyboru strategii. Można je ustalić na podstawie rodzaju i liczby wykonanych czynności manipulacyjnych, układu kostek i postępów w uczeniu się. A. Kaczanowska6S, badająca tą metodą dzieci w wieku przedszkolnym strategii w toku rozwiązywania problemów przez dzieci. Praca doktorska (nie opublikowana) pod kierunkiem M. Przełącznikowej. Kraków 1974, UJ. różniła trzy rodzaje strategii, których rozkład w procentach przedstawia tabela 42.

Czytaj dalej Strategia prób i błędów

POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

Małe dziecko nie tylko odtwarza w swym działaniu rozmaite składniki przedmiotowe i społeczne otaczającej rzeczywistości, lecz także po dziecięcemu je przekształca zgodnie z własnym doświadczeniem i możliwościami rozwojowymi. Wytwory dźiecka powstające w toku takich czynności zabawowych, jak rysowanie, lepienie lub wycinanie, tj. czynności o charakterze manipulacyjno-konstrukcyjnym, mają często walory estetyczne i stanowią ekspresję przeżyć ich autorów i twórców. Dlatego ten typ działalności dziecka nazywany jest twórczością a r t y s f y c z – ną – mimo że nie wszystkie wytwory dziecięce są oryginalne i ładne.

Czytaj dalej POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA