Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

ORGANIZACJA PERCEPCJI CZ. II

Dobrze znany jest fakt, że dzięki powiązaniom między analizatorami (Krawkow, 1948: Sokołow, 1954, 1959) przedmiot spostrzegany za pośrednictwem tylko jednego receptora (np. wzroku) może być później rozpoznany prawidłowo przy całkowitym wyeliminowaniu tego receptora (np. za pośrednictwem kinestezji i dotyku). Powstaje jednak pytanie, czy efekty uzyskiwane w sytuacji, gdy przy spostrzeganiu trzeba posłużyć się innym receptorem niż ten, który był zaangażowany w trakcie uczenia się, różnią się od efektów uzyskiwanych w sytuacji, gdy spostrzeganie w czasie uczenia się i pomiaru dokonuje się za pomocą tego samego receptora.

Z obszernych badań przeprowadzonych przy użyciu prostych kształtów i wielkości, które osoby badane rozpoznawały wśród innych kształtów i wielkości po jednorazowym ich spostrzeżeniu, wynika, że aczkolwiek w obydwu wymienionych sytuacjach można wykazać efekty uczenia się, to jednak sytuacje te nie są jednakowo korzystne (Włodarski, 1964, 1966). W cytowanych badaniach posłużono się figurami geometrycznymi, kształtami trudnymi do określenia słownego i serią kół różniących się pod względem wielkości. Spostrzeganie zarówno w etapie zapoznawania się z materiałem, jak i w czasie rozpoznawania dokonywało się albo z wyłącznym udziałem wzroku, albo z wyłącznym udziałem kinestezji i dotyku. Grupy eksperymentalne tworzono w ten sposób, żeby móc porównać efektywność rozpoznawania tak wzrokowego, jak i kinestetycznego po uprzedniej percepcji tego samego rodzaju z rozpoznawaniem po spostrzeganiu za pośrednictwem innego receptora.

W badaniach przeprowadzonych nad dziećmi stwierdzono większą efektywność rozpoznawania z udziałem receptora zaangażowanego w uprzedniej percepcji od rozpoznawania za pomocą receptora uprzednio niezaangażowanego. Przykładem mogą być wyniki uzyskane w rozpoznawaniu figur geometrycznych przez 256 osób w wieku od 4-5 do 13-14 lat (tabela 17).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.