Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Najważniejsze osiągnięcia psychologii rozwojowej w Polsce

Pokonany przez nas skrótowy przegląd najważniejszych osiągnięć psychologii rozwojowej w Polsce wskazuje na stosunkowo szeroki zakres prac badawczych, ale i na pewne niedostatki w zakresie doboru problemów i ich powiązania z potrzebami praktyki oraz w metodologii i organizacji badań zespołowych. Ważnym osiągnięciem psychologii rozwojowej w Polsce Ludowej jest zarówno opracowanie w najogólniejszych zarysach jej podstaw teoretycznych, zespolonych z założeniami materializmu dialektycznego, jak też zgromadzenie dużego zasobu wiedzy empirycznej o rozwoju dzieci i młodzieży. Dzięki temu można było opracować szereg podręczników, odpowiadających wymogom współczesnej nauki. Należy tu zbiorowy podręcznik na poziomie akademickim Psychologia, rozwojowa dzieci i młodzieży (1966), którego poprawione i rozszerzone wydanie prezentujemy właśnie naszym Czytelnikom, oraz podręcznik M. Przełącznikowej Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży (1967), który stanowi doskonałe uzupełnienie tamtego, prezentując materiał nie według okresów rozwojowych, lecz według poszczególnych funkcji psychicznych dziecka. Opublikowano ponadto serię podręczników o charakterze bardziej popularnym, poświęconych rozwojowi i wychowaniu dzieci w kolejnych okresach życia.

Polepszanie się warunków badań naukowych w ostatnich latach i wzrost młodej kadry rokują nadzieje na dalszy pomyślny rozwój psychologii w Polsce i coraz pełniejsze zaspokajanie przez nią potrzeb praktyki społecznej. Stawia to jednocześnie poważne zadania przed młodymi adeptami psychologii dzieci i młodzieży.

Na zakończenie tego pobieżnego przeglądu dziejów psychologii rozwojowej w różnych krajach należy jeszcze raz podkreślić, że nie było naszym celem podawać systematycznej historii prądów i kierunków tej gałęzi psychologii. Chodziło raczej o skrótowe pokazanie ogromnego dorobku tej młodej jeszcze nauki, różnorodności podejmowanych przez nią problemów i bogactwa nagromadzonej wiedzy o rozwoju dzieci i młodzieży. Szczegółowe osiągnięcia i obecny stan tej wiedzy przedstawimy w następnych rozdziałach, poświęconych kolejnym okresom życia dziecka. Przedtem jednak powrócimy jeszcze do zagadnień irtoty rozwoju i jego czynników, a więc do problemów, które poruszaliśmy na początku naszych rozważań (por. rozdz. I, D), aby pokazać wyłaniającą się współczesną teorię rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.