Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

DYSKUSJA NAD STADIALNOŚCIĄ ROZWOJU CZ. II

Do zwolenników poglądu, że istnieje ciągłość w rozwoju, należał np. w dyskusji genewskiej biolog J. N. Tanner (Le probleme…, jw., s. 9), mówiący o rozwoju fizycznym jako procesie wzrostu, w którym nie dadzą się wyróżnić osobne, następujące po sobie stadia. Podobny wniosek w odniesieniu do rozwoju psychomotorycznego w niemowlęctwie wyciąga M. B. McGraw z omawianych już badań nad parą bliźniąt, Johnny i Jimmy: zdaniem tej autorki, rozwój jest stopniowy i ciągły, gdyż dziecko nigdy nie przechodzi całkowicie i nieodwracalnie z jednego stadium do następnego: schematy (pattems) zachowania się o różnym poziomie stapiają się ze sobą, mogą też następować regresje do mniej dojrzałych form reakcji. Przeciwnego zdania jest inna badaczka amerykańska, M. M. S h i r 1 e y „, która rozwój lokomotoryki dziecka uważa za skokowy, upatrując w tym dowód jego zależności od dojrzewania.

N. L. Mu nn (1955, s. 288) zwraca jednak uwagę, że zarówno reakcje wyuczone, jak i wynikające z dojrzewania, mogą rozwijać się bądź wolno i stopniowo, bądź nagle – w zależności od warunków: że rozwój ruchowy w młodszym zwłaszcza wieku jest raczej stopniowy, co nie przesądza formy rozwoju procesów psychicznych: że wreszcie badania przekrojowe wskazują raczej na skokowość, podczas gdy badania podłużne (McGraw) – raczej na ciągłość rozwoju. Ten ostatni fakt podkreślany był również w cytowanej dyskusji genewskiej, w której postulowano zgodnie konieczność badań podłużnych dla rozstrzygnięcia zagadnienia stadialności rozwoju. Wskazywano -też (M. Debesse: por. Le probleme…y jw. s. 92 – 96) na możliwość odmiennego przebiegu rozwoju w zależności od wieku dziecka: w młodszym wieku rozwój przebiega w serii krótkich, wyraźnie odgraniczonych stadiów: stadialność zaciera się już u dziecka w wieku szkolnym, by w młodzieńczości ustąpić miejsca różnym indywidualnym formom rozwoju: pojęcie stadialności miałoby więc w psychologii rozwojowej znaczenie względne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.