Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Doświadczenie wewnętrzne zjawisk psychicznych u Brentany

Istotną ontologiczną konsekwencją tak rozumianego spostrzeżenia wewnętrznego jest przekonanie, że zjawiska psychiczne jako ich przedmioty istnieją rzeczywiście, w przeciwieństwie do zjawisk fizycznych, którym przypisać można jedynie istnienie fenomenalne. Oto co pisze na ten temat Brentano: „Powiedzieliśmy, że zjawiskami psychicznymi są te zjawiska, które można spostrzegać w sensie właściwym. Moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że są to zjawiska, którym poza intencjonalnym przysługuje także istnienie rzeczywiste. Poznawanie, radość, pożądanie istnieją rzeczywiście: barwy, dźwięki, ciepło natomiast tylko fenomenalnie i intencjonalnie”25.

Doświadczenie wewnętrzne zjawisk psychicznych nie jest równoznaczne dla Brentany z obserwacją. Możliwość obserwowania aktów psychicznych „na żywo” zostaje wykluczona: obserwacja bowiem wymagałaby następnego aktu, równoczesnego z tym, który ma być przedmiotem obserwacji, byłaby zatem możliwa jedynie w stosunku do zjawisk -psychicznych specjalnie wywoływanych w celu eksperymentalnym. Twardowski wyraża poglądy analogiczne do brentanowśkich na temat możliwości obserwacji zjawisk psychicznych. W rozprawie O psychologii, jej przedmiocie, zada- u Ibidem, s. 128. “ Ibidem, s. 129. niach … pisze: „Gdy nami miota gniew – nie możemy na gniew nasz zwracać uwagi, jeżeli rozumujemy, nie możemy śledzić zarazem naszego rozumowania. Wszelkie w tym kierunku przedsięwzięte usiłowania rugują z naszej świadomości fakt, który pragniemy obserwować. Osobnik myślący nie może się rozdzielić na dwie osoby, z których jedna by myślała, a druga na myślenie to zwracała swoją uwagę. Obserwacja faktów psychicznych, czyli tak zwana niekiedy autoobserwacja (psychiczna) jest rzeczą niemożliwą: możliwe jest tylko samospostrzeganie” 26.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.