Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

DOBÓR PRÓBKI I TYPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH BADANYCH OSÓB

Badania nad procesem starzenia się prowadzone metodą przekrojową, opierają się na dwu lub więcej próbkach badanych osób, które różnią się wiekiem, ale są porównywalne pod innymi względami. Grupy te mogą nie być reprezentatywne dla szerokiej !populacji wszystkich ludzi dórosłych, ale muszą być reprezentatywne dla określonej populacji, aby można było formułować na podstawie badań twierdzenia o charakterze ogólnym, zgodnie z wymaganiami metod statystycznych. Jak już mówiliśmy, normalnie dobiera się próbki badanych w różny sposób, np. spośród uczestników klubów, osób odwiedzających w szpitalach, członków władz instytucji społecznych lub tworząc grupy z ludzi zgłaszających się do badań samorzutnie, często bez stosowania właściwych metod doboru grupy. Formułuje się wówczas wnioski dotyczące takich populacji, dla których dobrana grupa wydaje się być reprezentatywna. Byłoby niesłuszne przypuszczać, że losowo dobrane próbki ludzi na różnych poziomach wieku mogą być porównywalne pod innymi względami, albowiem np. przypadki śmierci lub chorób zdarzają się często w określonych zbiorowościach ludzi, cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego lub pracujących w warunkach niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Przykładem tego może być fakt większej śmiertelności mężczyzn niż kobiet. Ponadto istnieją różnice w zakresie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i postaw społecznych między grupami w różnym wieku, albowiem są one związane z postępem społecznym i technicznym. Ludzie dobierani do grup starszych stanowią faktycznie grupę wyselekcjonowaną, ponieważ są to osobnicy żyjący dłużej niż ich rówieśnicy. Jest to szczególnie charakterystyczne dla grup ludzi bardzo starych. Podobne zastrzeżenia dotyczą doboru próbki na podstawie dobrowolnych zgłoszeń trzeba przy tym stwierdzić, iż nie wiemy, jak wpływa wiek na dobrowolne zgłaszanie się do badań psychologicznych. Badania psychologiczne często jed- nak nie wymagają doboru próbek reprezentatywnych dla całej populacji ludzi w określonym wieku. W badaniu metodą przekrojową badacz musi jednak określić populację, którą badane grupy prawdopodobnie reprezentują. Wymieńmy dalsze trudności związane z doborem próbek do badań:

– a) Przemiany kulturowe mogą stwarzać trudności metodologiczne w badaniach metodą przekrojową, ponieważ w Okresach kilkudziesięcioletnich zachodzą zmiany w zakresie poziomu oświaty, co znajduje wyraz np. w stosowanym słownictwie. W badaniach metodą podłużną badana grupa w miarę starzenia się może okazać się bardziej „konserwatywna”, jednak przyczyną tego nie musi być wiek, lecz zachodzące zmiany polityczne.

– b) Istnieje możliwość, że ludzie młodsi chętniej zgłaszają się do badań socjologicznych i psychologicznych ze względu na ogólne przekonanie o potrzebie takich badań. Skutkiem tego uczestnictwo w badaniach jest częstsze wśród ludzi młodych, co stwarza dodatkowe różnice wynikające z dobrowolności zgłoszeń.

– c) Selektywny wpływ śmiertelności może także działać w sposób nieprzewidziany, utrudniając porównywanie grup ludzi różniących się znacznie wiekiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.