Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Czytanie ze zrozumieniem

Nauka czytania jest trudnym procesem dla znacznej liczby dzieci. W pierwszej fazie nabywania umiejętności czytania dziecko musi rozpoznać każdą literę oddzielnie i zdać sobie sprawę z jej wartości dźwiękowej, przy głośnym wymawianiu musi wykonywać pojedyncze ruchy kinestetyczne i wreszcie skojarzyć izolowane, pojedyncze akty psychiczne w pewne całości. Inaczej mówiąc, musi stale dokonywać analizy i syntezy. Pierwsze czytanie posiada w znacznej mierze mechaniczny charakter, co utrudnia rozumienie przeczytanego tekstu. „Nasze badania wykazują – stwierdza J. Zborowski – że z grupy uczniów «głoskujących» ani jeden nie potrafił po jednorazowym przeczytaniu zdać sprawy z tego, co przeczytał” (1970, s. 219). Czytanie ze zrozumieniem jest złożonym procesem. Obejmuje:

– 1) „spostrzeganie i recepcję graficznych znaków poszczególnych .wyrazów,

– 2) ujmowanie znaczeń tych wyrazów, czyli wiązanie z wyobrażeniami wzrokowymi i słuchowo-dźwiękowymi elementów treści pozajęzykowych,

– 3) pamiętanie znaczeń i sensu słów‘przeczytanych w momencie, gdy czyta się już następne,

– 4) przewidywanie dalszego ciągu czytanego tekstu od strony językowej i merytorycznej,

– 5) kojarzenie rozmaitych elementów językowych i rzeczowych w pewne całości myślowe,

– 6) właściwe zrozumienie, polegające na wykorzystaniu zdobytych wiadomości, owych skojarzeń myślowych, przy nabywaniu nowych wiadomości, umiejętności i nawyków” (Zborowski, 1970, s. 218),

Rozwój więc mowy pojmowanej szeroko, bo obejmującej także w wieku szkolnym opanowywanie czytania i pisania, wymaga od dziecka aktywizacji bardzo złożonych funkcji psychicznych i fizjologicznych. Przy czym, jeśli chodzi o stronę fizjologiczną procesów czytania i pisania, wielką rolę odgrywa tu sprawność funkcjonalna analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego: od stopnia tej sprawności zależy umiejętność dokonywania w ich obrębie analizy i syntezy – niezbędnych w zdobywaniu tych umiejętności. Zaburzenia W’ funkcjonowaniu wymienionych analizatorów stają się przyczyną dys- leksji, tj. niepatologicznych, zróżnicowanych form trudności, jakie przeżywają niektóre normalnie poza tym rozwijające się dzieci w toku opanowywania nauki czytania i pisania (Spionek, 1965, 1970, 1973). Początki nauki szkolnej mogą też być trudne dla dzieci z innych powodów. Jednym z nich, często występującym, jest nadpobudliwość (Nartowska, 1972).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.