Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Bezpośrednia analiza jednostek zachowania się

H. F. W r i g h t wyróżnia jako specjalną odmianę – nazwaną przez niego j bezpośrednią analizą jednostek zachowania się -obserwację przeprowadzoną w następujący sposób. Ustala się z góry reguły podziału zachowania się na pewne odcinki (fazy). Mogą to być np. poszczególne, następujące po sobie epizody zachowania się, takie jak: wstawanie, mycie się, jedzenie śniadania. Jako inny przykład mogą służyć tzw. jednostki kontaktów społecznych: w tym wypadku jako kryterium, według którego ustalamy, że jedna jednostka zachowania skończyła się i pojawia się druga, można by przyjąć zmianę liczby i jakości towarzyszy dziecka. Reguły podziału, o których wyżej mowa, muszą być bardzo wyraźnie ustalone. Przed przystąpieniem do badania obserwator ma ponadto przygotowane odpowiednie kategorie opisowe, czy to w postaci list, czy w innej (por. opracowanie wyników badania techniką próbek czasowych).

Podobnie jak w przypadku obserwacji fotograficznej, dziecko obserwowane jest w sposób ciągły. W toku obserwacji badający dzieli na poczekaniu zachowanie się dziecka na jednostki, o których mowa wyżej. Nie notuje jednak w sposób ciągły wszystkiego, co zaobserwował w trakcie trwania każdej jednostki, lecz koncentruje się na wyselekcjonowanym aspekcie zachowania się dziecka, stosując do opisu danego aspektu przygotowane z góry kategorie. Tak np. w jednym z badań obserwator notował tylko tytuły jednostek, którymi były epizody zachowania się, ich trwania i fakt zachodzenia na siebie. Dopiero bezpośrednio po obserwacji stosował odpowiednie kategorie do opisu zachowania się dziecka w trakcie każdego epizodu.

O wartości opisanego wyżej rodzaju obserwacji decyduje dobór jednostki opisowej, wyraźnie zdefiniowanej w terminach zjawisk obserwo- walnych oraz zintegrowanej z punktu widzenia psychologicznego. Gdyby udało się ustalić jednostkę opisową posiadającą takie wysokie walory, omawiany rodzaj obserwacji posiadałby według Wrighta szerokie zastosowanie 33.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.