Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Symbolika przestrzenna

Symbolika przestrzenna ogarnia inne jeszcze stosunki poza wzmiankowanymi poprzednio. S. Ossowski zwraca uwagę na osobowe znaczenie przymiotnika „bliski”, który wiąże i identyfikuje poniekąd styczność…

Stwierdzenia Reissmana

To, czego człowiek oczekuje w zakresie swoich osiągnięć w dziedzinie uczenia się, zależy od wielu czynników, między innymi od pozycji społecznej, od własnych doświadczeń, od różnorodnych okoliczności…

Weryfikowalność i pojemność teorii

Dotychczas pokazaliśmy ogólnie, z czego składa się teoria. Kolejne pytanie to: jakie funkcje spełnia teoria? Pierwszą i najważniejszą funkcją teorii jest umożliwienie zebrania, czyli zaobserwowania,…

Rozwój poprawnych form wnioskowania i uzasadniania

W. Uljankowa63 stwierdziła, że już 4-letnie dzieci są zdolne do uczenia się prostych form wnioskowania. Po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń procent poprawnych rozwiązań wzrastał u dzieci w wieku 4-5…

Formy wytwarzania związków czasowych

Dawno stwierdzono, że odruchy warunkowe wytwarzają się u dziecka nie wyłącznie w drodze wielokrotnych połączeń bodźca warunkowego ze wzmocnieniem. Niekiedy związki powstają nagle, z miejsca, w…

Badania Twardowskiego – kontynuacja

W sądzie oprócz łączenia, zestawiania czy jednoczenia przedstawień występuje jeszcze istotny czynnik dodatkowy, zwany przekonaniem - i ten stanowi o różnicy gatunkowej sądu jako zjawiska odrębnego.…

Wnioski J. A. Klimowa

Na czym polegają te właściwości? J. A. Klimów zauważył, podobnie jak N. S. Lejtes, który wcześniej badał najlepszych uczniów klas wyższych (1960 a), że jednostki różniące się właś ciwościami układu…

Zastosowanie czynników skośnych

Należy tu wspomnieć jeszcze o jednym zagadnieniu, które budzi pewne kontrowersje wśród zwolenników analizy czynnikowej, a mianowicie o rozróżnieniu między ortogonalnym (prostopadłym) a skośnym…